දැක්ම

වර්ෂ 2020 වන විට නිවිතිගල කලාපයේ හොදම කීඩා පාසල බවට පත් කිරීම.

මෙහෙවර

අනාගත අභියෝගවලට මුහුණ දිය හැකි යහ පැවැත්මෙන් යුත් නිපුණතාවයන්ගෙන් පරිපූර්ණ බුද්ධිමත් දරුවකු දැයට දායාද කිරීම.

cadet coaps pass out in Rantabe National cadet coapes base camp in 2017.

School Game master

Isuru Rajapakse

As as diplomate in Ruhuna National College of Education. Isuru rajapakse was appointed to Delwala widyalaya. After that he got the chance to work at Sumana maha vidyalaya.

Sumana has become the greatest treasure in his life. Thus, it's the place where he had the first step in his prior education. He was able to show colours in sports. At the time. That is he has become the best sportman under 11,13, and under 15. Further to that he has won even the all Island sports tournarments. There after he was admitted to St.Alosius College where he got meny achievement in boxing. In his school life he was luky enough to elluminate the school name among the other Schools by achieving the provincial color medals.

After becoming a teacher in 2012 he was entered to the cadets cope. At present he is a 2nd /Lt. And he is the Teacher-in-charge of the school cadet team.

With the guidence of this sports mater there are lots of students who do well in the sports sector at Sumana Maha Vidyalaya by elluminating the name of the alma mater.

Athlatic
Volly ball
Carem
chess
Cricket
Table tenis
Net ball
Cadet