ගුරු මාර්ගෝපදේශ බොහොමයක විෂය නිර්දේශයද අන්තර්ගත වේ. විෂය නිර්දේශය පමනක් වෙන්ව ඇති ඒවා පමනක් මෙහි දැක්වේ.

12 ශ්‍රේණිය විෂය නිර්දේශ